Jul 28, 2021  
Undergraduate Catalog 2019-2020 
    
Undergraduate Catalog 2019-2020 [ARCHIVED CATALOG]

CHEM 22300 - Organic Chemistry Laboratory I


GER
3/B

Various organic syntheses, Distillation, extraction, chromatography, qualitative analysis, spectroscopy.

 
prereq: CHEM 10500 OR CHEM 10600 OR CHEM 11200
coreq: CHEM 22301
prereq or coreq: CHEM 22204 OR CHEM 22206
3 hrs
2.5 cr.